Pet Health Coach Purmerend 

Huisdieren advies in de breedste zin van het woord. 


CONTACTGEGEVENS:
Coya & Pet Health Coach Purmerend
Cantekoogweg 23H
1442LG Purmerend
Coyatrimsalon@gmail.com
info@phc-purmerend.nl
www.coya.eu (trimsalon)
www. Phc-purmerend.nl (Pet Health Coach)

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Coya & PHC Purmerend verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

OVERZICHT VAN PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via coyatrimsalon@gmail.com of info@phc-purmerend.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN:
Coya en Pet Health Coach Purmerend verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het afhandelen van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Coya & Peta Health Coach Purmerend verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING:
Coya & Pet Health Coach Purmerend nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Coya & Pet Health Coach Purmerend) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN:
Coya & Pet Health Coach Purmerend bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact op te nemen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN:
Coya & Pet Health Coach Purmerend  verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Coya en Pet Health Coach Purmerend blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door [naam onderneming] en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar coyatrimsalon@gmail.com of info@phc-purmerend.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, kaartnummer en handtekening zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN:
Coya & Pet Health Coach Purmerend nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via coyatrimsalon@gmail.com of info@phc-purmerend.nl.

 

E-mailen
Bellen
Map
Instagram